Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití

Projekt Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití (DG18P02OVV010) byl řešen v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury ČR.

Hlavním nositelem projektu byl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, hlavním řešitelem a vedoucím projektu byl Ing. Robert Kořínek, Ph.D. Dalším účastníkem projektu bylo České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, hlavním řešitelem za dalšího účastníka byl Ing. Martin Vonka, Ph.D. Projekt byl řešen v letech 2018 až 2022.

Posláním projektu je zpřístupnění kulturního dědictví široké obci zájemců a uživatelů (různými druhy navržených výsledků, zaměřeno jak na odbornou veřejnost, tak na veřejnost laickou). Ve vztahu k významu staveb věžových vodojemů směřuje k uchování nehmotného kulturního dědictví pro další generace, na dokumentaci a zachování památek kulturního dědictví s minimalizovanými ztrátami a na záchraně hodnot kulturního dědictví. Generuje možnosti využít výsledků výzkumu ve vzdělávání založeného na poznání národní identity a jejím aktivním rozvíjení včetně přesahu do zahraničí – spoluvytváření evropské identity. Plánované výstupy mohou být rovněž stimulem cestovního ruchu a turistiky včetně popularizace a zvyšování atraktivity veřejnosti přístupných věžových vodojemů. A v neposlední řadě lze projekt chápat také jako součást následných etap mapování v oblasti historie technického vybavení sídel a výrobních areálu.

Logo VÚV TGM Logo ČVUT Logo Ministerstva kultury