Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití

Projekt Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití (DG18P02OVV010) je řešen v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury.

Hlavním nositelem projektu je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, hlavním řešitelem je Ing. Robert Kořínek, Ph.D. Dalším účastníkem projektu je České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, hlavním řešitelem za dalšího účastníka je Ing. Martin Vonka, Ph.D. Projekt je řešen v letech 2018 až 2022.

Posláním navrženého projektu je zpřístupnění kulturního dědictví široké obci zájemců a uživatelů (různými druhy navržených výsledků, zaměřeno jak na odbornou veřejnost, tak na veřejnost laickou). Ve vztahu k významu staveb věžových vodojemů směřuje k uchování nehmotného kulturního dědictví pro další generace, na dokumentaci a zachování památek kulturního dědictví s minimalizovanými ztrátami a na záchraně hodnot kulturního dědictví. Generuje možnosti využít výsledků výzkumu ve vzdělávání založeného na poznání národní identity a jejím aktivním rozvíjení včetně přesahu do zahraničí – spoluvytváření evropské identity. Plánované výstupy mohou být rovněž stimulem cestovního ruchu a turistiky včetně popularizace a zvyšování atraktivity veřejnosti přístupných věžových vodojemů. A v neposlední řadě lze projekt chápat také jako součást následných etap mapování v oblasti historie technického vybavení sídel a výrobních areálu.

Logo VÚV TGM Logo ČVUT Logo Ministerstva kultury